Methodieken

KIKI methodieken

De methodieken van KIKI zijn ontwikkelt voor kinderen van 0-6  jaar in de kinderopvang, gastouderopvang en onderwijs. De methodieken bestaan enerzijds uit een scholing voor pedagogisch professionals, gericht op het vergroten van hun pedagogische en educatieve kennis en vaardigheden én anderzijds uit concreet werkmateriaal met uitgewerkte thema’s. Door het volgen van één van de scholingen en gebruik te maken van de thema’s word je ondersteund bij het creëren van een stimulerende speelleeromgeving en leer je hoe je kinderen meer en beter kunt stimuleren in hun ontwikkeling om zo een soepele overgang naar de basisschool te bevorderen en onderwijsachterstanden te voorkomen of te minimaliseren. Onderdeel van de methodieken van KIKI zijn de door KIKI Kennisinstituut uitgegeven pedagogische boeken en de kindvolgsystemen.

Aanpak

KIKI biedt concrete richtlijnen en activiteiten om de spraak-taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling van kinderen te ondersteunen en te stimuleren. De richtlijnen zijn verwerkt in thema’s. Elke thema bestaat uit verschillende verrijkende ideeën en activiteiten. De thema’s kunnen flexibel worden ingezet. Pedagogisch professionals leren de beer KIKI te gebruiken om interactie met kinderen uit te lokken en kinderen uit te dagen.

Beer Kiki als intermediar

Kiki is een beer die in de opvang of op school  komt wonen en samen met de kinderen allerlei avonturen beleeft. Kiki is een knuffel waar je je als kind mee kunt identificeren. Beer Kiki is een vriendje bij wie kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Kinderen kunnen bij Kiki hun emoties, gedachten en ideeën kwijt. Ook kan Kiki een extra steun zijn bij een nog niet zo makkelijke activiteit, voor het eerst naar de tandarts of bezoek aan het ziekenhuis. Samen met Kiki hoeft het kind niet alleen en dat geeft veel kinderen een veilig gevoel! 

Het belang van spel

Wat doen kinderen het liefst? Precies…..Spelen! En dat is niet zonder reden. Dat is hoe kinderen de wereld om zich heen leren ontdekken. Dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn, leren zij door middel van spel. Niet alleen omdat ze het leuk vinden, maar ook door de manier waarop ze leren. 

Spelen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Steeds vaker hoor je de term ‘spelend leren’, maar wat is dat precies? En waarom is spelen dan zo belangrijk?  Om daar antwoord op te kunnen geven moeten we eerst weten wat spelen is.Wanneer een kind speelt, wil het niets bereiken. Hij speelt omdat hij het leuk vindt. Niets meer, niets minder. Spelen is dus iets wat een kind vrijwillig doet. Je kunt als pedagogisch professional kinderen best stimuleren om tot spel te komen door ideeën aan te dragen, maar de zin om te spelen moet van binnenuit komen bij het kind. Dat noemen we intrinsieke motivatie.

Spelend leren betekent dat kinderen vanuit spel ervaringen en ontdekkingen opdoen en zo iets leren. De leermotivatie komt vanuit het kind.  De pedagogisch professional die werkt met één van de  methodieken van KIKI zorgt  ervoor dat de speelleeromgeving de kinderen prikkelt en uitdaagt en biedt materialen aan om kinderen te laten ervaren en ontdekken. Jonge kinderen leren door hun impulsen te volgen. Impulsen vanuit hun intrinsieke motivatie. Dat betekent dat ze aandacht en interesse hebben voor datgene waar ze meebezig zijn.

Spelen is het harde werken van kinderen

Werken met de thema’s van Kiki

Er zijn verschillende motieven om te werken met thema’s:  

 • Verband tussen activiteiten
  Kiki wil een samenhang aanbrengen in de activiteiten die in de loop van de dag plaatsvinden.  
 • Verband tussen inhouden
  De kinderen leren een logische samenhang te zien tussen verschillende materialen en onderwerpen.  
 • Ervaringen en belevingen
  Er moet een verband zijn tussen de inhoud van de activiteit en de belevingswereld van de kinderen, zodat de kinderen zinvolle leerervaringen op doen en actief betrokken zijn bij de nieuwe ervaringen.    
 • De wereld
  Er moet een verband zijn tussen de inhoud van de thema’s en de wereld en het leven buiten het huis van de gastouder. De gastouder draagt bij in de ontwikkeling van kinderen om de kinderen te leren, te functioneren in de dagelijkse werkelijkheid.  

 

Het werken met thema’s is van grote waarde voor de basisontwikkeling

Een voorwaarde voor het werken met een thema is dat het van grote betekenis is voor kinderen. Het moet aansluiten bij hun belevingswereld, omdat de betrokkenheid dan groter is. Er moet dus gekeken worden naar wat het kind op dat moment bezig houdt. 

 • Door goedgekozen thema’s kunnen de kinderen in hun omgeving groeien. 
 • Initiatieven worden bevorderd. 
 • Ze leren fantaseren en zelf doen.
 • Ze communiceren met behulp van taal.  
 • Het bevordert het werven van sociale vaardigheden.  
 • Ze leren worden en begrippen gebruiken, die op de inhouden uit de wereld betrekking hebben.  
 • Naar aanleiding van thema’s leren ze technieken en gereedschappen hanteren. ( zoals: prikpen, schaar, lijm, stapelen, bouwen, plakken) 

  Een betrokken kind is een kind in ontwikkeling!

  Rol van de pedagogisch professional

  Je hebt als pedagogisch professional bij de methodieken van KIKI een belangrijke en actieve rol. Je stimuleert de ontwikkeling van de kinderen door aan te sluiten bij het niveau en interesses van het kind. Je gebruikt beer Kiki als intermediair tussen jou en de kinderen. De Kiki thema’s zijn zo geschreven dat je weet hoe je beer Kiki kunt inzetten als intermediair tussen jezelf en het kind. Doordat je met behulp van beer Kiki steeds opnieuw interactie uitlokt door ‘inzicht’ spel daag je de kinderen uit in hun ontwikkeling.  

  In de thema’s en tijdens de trainingen staat het belang van kansen grijpen en creëren centraal. Belangrijk is dat je aandacht hebt voor de kinderen hebben en respect voor de autonomie van het kind. Je leert zien wanneer een kind belangstelling heeft om te leren en hierop in te gaan en tijd te creëren om actief met verrijken rondom het thema bezig te gaan. Daarnaast staat in de thema’s bij de fases en of  activiteiten hoe je reflecteert en interactief met de kinderen bezig bent. Hierin staat centraal; oog houden, informatie verwerven, reflecteren op ervaringen en ontwikkeling ondersteunen. In de methodiek ‘KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind, staan bij de activiteiten voor de gastouders mogelijke interactieve vaardigheden genoemd die zij tijdens de activiteiten de kinderen aanbieden. In de methodiek ‘Pedagogisch VErrijken met KIKI, wordt tijdens de scholing veel aandacht besteed aan het inzetten van je interactievaardigheden tijdens het verrijken van het spel van de kinderen. 

  Vaardig in interactie met het kind!

  Ouderbetrokkenheid

  Jonge kinderen brengen een groot deel van hun tijd thuis door. Het is daarom belangrijk dat zij niet alleen bij de opvang of op school activiteiten uitvoeren en ervaringen opdoen die de ontwikkeling stimuleren, van ouders wordt ook verwacht dat zij hun bijdrage leveren. 

  Ouders van de kinderen waarmee wordt gewerkt met één van de methodieken van KIKI, kunnen ook thuis verder gaan met het thema. “Kiki thuis” de uitgebreide ouderbijlage bij ieder thema, stimuleert ouders om actief aan de slag te gaan met de thema’s van beer Kiki. Dit geeft ze extra handvatten om ook thuis een optimale omgeving te creëren voor de ontwikkeling van hun kind. Het kan maar zo gebeuren dat beer Kiki een nachtje bij het kind komt logeren.

  Kindvolgen

  Onderdeel van de methodieken van KIKI is observeren door middel van observatielijsten. Elke vier à zes maanden vullen de gastouders observatielijsten in m.b.v. het kindvolgsysteem. Met dit instrument kunnen zij registreren hoe de ontwikkeling verloopt in de verschillende ontwikkelingsgebieden. De methodieken van KIKI hebben een praktisch kindvolgsysteem waarmee pedagogisch professionals de ontwikkeling van 0-4 jarigen kunnen volgen in de reguliere dagopvang, gastouderopvang en op VE-groepen. Het kindvolgsysteem heeft een positieve kijk op kinderen, je gaat uit van wat een kind al kan. Aan de hand van de vier ontwikkelingsgebieden volg je de ontwikkeling van kinderen. De gebieden zijn: motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling.

  Om ontwikkelingsgericht te werken moet je inzicht hebben in het gedrag van kinderen. Dat je hen volgt in hun ontwikkeling, ben je niet alleen aan hen verplicht, maar is ook een voorwaarde om hen juist te kunnen begeleiden.

  Aan de hand van dit kindvolgsysteem:

  • Kijk je nog bewuster naar het gedrag van kinderen;
  • Krijg je meer inzicht in de reden van bepaald gedrag;
  • Kun je gerichter handelen;
  • Breng je de ontwikkeling van kinderen in kaart.

   

  Iedere vijf à zes maanden is er een observatie aan de hand van de observatielijsten. Deze observaties bespreek je met de ouders besproken en zo nodig wordt er een handelingsplan opgesteld. Hiermee wordt de ouderbetrokkenheid verder vergroot en wordt het effect van de interventie versterkt.

  Inzicht is de eerste stap naar verandering

  Kansen in kinderen methodieken:

  Methodiek: ‘Pedagogisch VErrijken met Kiki’ – Kinderopvang & VE-groepen

  De nieuwste VE methode waarin spelen voorop staat!

  Kinderen ontwikkelen zich toch zelf in hun eigen tempo? Precies! Het enige wat jij hoeft te doen, is heel goed naar de kinderen kijken, hun ontwikkeling te volgen en (als er ruimte voor is) hen een stapje verder te helpen. Dit komt allemaal samen in de methodiek: ‘Pedagogisch VErrijken met Kiki’.

  Methodiek: Ontwikkelingsstimulering voor elk kind! – Gastouderopvang

  De leukste VE-methode voor de gastouderopvang en kleinschalige kinderopvang!

  De methodiek bevat ontwikkelingsgerichte activiteiten voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar, met een extra aanvulling voor bso kinderen. Elk uitgewerkte thema sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Het speelse en informele leren van jonge kinderen staat voorop.

  Opzoek naar meer informatie
  over KIKI Kennisinstituut?